T?NN?TUS NED?R?

Akustik bir uyaran olmaks?z?n kulaklarda veya kafa içerisinde alg?lanan ses olarak tan?mlan?r. i?itme kayb?n?n en yayg?n belirtilerinden biridir.Çe?itli hastal?klar?n belirtisi olup,tek ba??na bir klinik tablo de?ildir.

T?NN?TUS YAYGINLIK ORANI

Tinnitus bir ya?l?l?k septomu oldu?u için, ya? ile birlikte insidans?da artar. Genel populasyonun %17’sini etkilerken geriatrik populasyonda  bu oran %33’e kadar ç?kmaktad?r. En fazla 40-70 ya?lar? aras?nda görülmektedir. Yüksek sese, gürültüye maruziyet ve i?itme seviyesindeki dü?menin yayg?nl???n? art?rd??? saptanm??t?r. Akustik travmal? hastalarda tinnitusun, i?itme kay?plar?n?n en fazla oldu?u frekansa denk geldi?i görülmü?tür. Bununla birlikte i?itme kayb? olmaks?z?n da tinnitus olabilir.

 

T?NN?TUS(ÇINLAMA) SINIFLANDIRMASI

Günümüzde hala ideal bir tinnitus s?n?flamas? olmamakla beraber en çok kabul gören ve kullan?lan objektif, yani ba?ka birisi taraf?ndan özel metotlar yard?m?yla duyulabilen ve subjektif, yani yaln?zca hasta taraf?ndan i?itilebilen tinnitus olarak s?n?fland?r?labilir.

TABLO: OBJEKT?F T?NN?TUS NEDENLER?

OBJEKT?F T?NN?TUS NEDENLER?

1-vasküler tümörler;  tinnituslar?n yakla??k %10 vasküler tümörlerle ilgilidir.

2-Arteriovenöz malformasyonlar: Bunlar?n büyük ço?unlu?u do?u?tand?r.

3-Arteriyel gürültüler; Bunlar genellikle pulsatil, nab?zla senkron gürültülerdir. Aberran karotis

interna bu gürültülerin en önemli nedenidir.

4-Venöz hum; Alçak perdeli ve dü?ük ?iddette v?z?lt? ?eklinde duyulan seslerdir.

5-Patent tuba östaki; Östaki tüpünün yeterli ?ekilde kapanamamas? ve sürekli aç?k kalmas?d?r.

6- Palatal myoklonus: Palatal kaslar?n istem d??? kas?lmas?d?r.

 

7- ?diopatik stapedial kas spazm?: Baz? kimselerde kaba sesler ve gürültü stapes kas?lma sesinin

al?nmas?na neden olabilir. Ayn? ?eyler tensor timpani kas? içinde geçerlidir. Bu gibi vakalarda

tan? koymak oldukça zordur.

 

SUBJEKT?F T?NN?TUS NEDENLER?

 

1-Gürültüye maruz kalma: ??itme kayb? etyolojisinin en yayg?n sebebidir ve tinnitus e?lik eder.

 

2- Presbiakuzi: Subjektif tinnitusun otolojik nedenlerinden biridir.

 

3- Otoskleroz: Orta kulak yap?lar?ndan kaynaklanan tinnitusdur.

 

4- Endolenfatik hidrops: Tinnitus, alçak frekans özelli?i ta??maktad?r. Tedavi sonras? ortadan

kalkmayabilir veya atak sonras?nda azalarak devam edebilir.

 

5- Ani i?itme kayb?: Tinnitusun görülme s?kl???n?n fazla oldu?u di?er bir rahats?zl?k da ani i?itme

kayb?d?r. ?ç kulakta çok de?i?ik ?ekillerde hasara neden oldu?u için, meydana gelen tinnitusta

çok farkl? ?ekillerde ortaya ç?kmaktad?r.

 

6-Akustik nörinom: Unilateral tinnitus, yüksek frekansl? i?itme kayb? ve vertigo semptomlar? ile

bulgu veren akustik nörinomlar, sensorinöral tinnitusun s?k görüldü?ü bir di?er rahats?zl?kt?r.

 

7- Baz? metabolik bozukluklar: Bunlar?n ba??nda tiroid fonksiyon bozukluklar? gelir.

Hipertiroidizm, kardiak debiyi art?rarak ?iddetli tinnitusa yol açabilir.

 

8- Kafa travmalar?: Kafa travmalar? sonras?nda, beyin sap? ve kafa çiftlerinde olu?an zedelenmeler

tinnitus nedeni olabilir.

 

9- Çe?itli ilaçlar ve kimyasallar: En fazla tinnitusa neden olan ilaçlar; aspirin ve aspirin içeren

bile?ikler, aminoglikozid antibiyotikler, NSA? ilaçlar ve antidepresanlard?r.

 

10- TME bozukluklar? ve dental patolojiler: U?ultu ?eklinde tinnitusa neden olabilir. Hasta ayn?

zamanda i?itme bozuklu?u ve dengesizlikten yak?nabilir.

 

11- Nörolojik nedenler: Menenjitlerden sonra ve multipl sklerozda da ?iddetli tinnituslara

rastlanabilir.

 

12-Psikolojik nedenler: Psikiyatrik tedavi alt?ndaki ki?ilerin % 20-50’sinin tinnitustan

yak?nd?klar? saptanm??t?r.

 

T?NN?TUS HASTASINDA DE?ERLEND?RME

 

Öykü: Tam bir öykü almak, tinnitus hastalar?n? de?erlendirmede çok önemlidir.

 

Nörootolojik Muayene: Tam bir nörootolojik muayene; diapozon testlerini, kranial sinir ve

serebellar testleri içermelidir.

 

Odyolojik De?erlendirme: Tinnituslu hastalar?n ço?unlu?u e?lik eden bir i?itme kayb?na

sahiptir. Fakat ço?u di?er faktörlerler ve medikal durumlar bu semptomdan sorumlu olabilir. Bir

çal??mada hastalar?n %75’inde 3 ile 8 khz aras?nda ortalama 30 dB i?itme kayb? oldu?u

bildirilmi?tir. Tinnitus perdesi (frekans?, pitch), genellikle i?itme kayb?n?n frekans? ile

uyumludur. Bir odyogram (hava iletimi, kemik iletimi, konu?may? ay?rt etme) bütün hastalarda

yap?lmal?d?r. En az?ndan 8000 Hz’e kadar frekanslar test edilmelidir çünkü tinnitus genellikle

yüksek perdelidir. ?mpedans odyometrisi (timpanometri, akustik refleksler, akustik refleks

decay) seçilmi? vakalarda dü?ünülmelidir.

 

Elektrofizyolojik Testler: ABR, akustik nörinom ?üphesi olan hastalarda dü?ünülmelidir.

 

Radyolojik De?erlendirme: Gadolinyumlu MR; i?itme kayb? olsun ya da olmas?n unilateral

aç?klanamayan tinnitus olgular?nda ve retrokoklear etyolojiden ?üphelenilen bilateral simetrik

veya asimetrik i?itme kay?plar?nda (azalm?? diskriminasyon skoru, akustik reflekslerin

olmamas?, akustik refleks decay, anormal ABR) çekilmelidir. Temporal kemik BT; otik kapsül

patolojilerinden ?üphelenilen (otoskleroz, Paget hastal???,..) hastalarda dü?ünülmelidir.

Metabolik ve Alerji Testleri: Seçilmi? vakalarda metabolik testler yap?lmal?d?r.

 

T?NN?TUS ( ÇINLAMA ) TEDAV?S?

Tinnitus multifaktöryel bir durum oldu?undan  ve  sebebi  tam olarak belirlenemedi?inden spesifik bir tedaviden bahsetmek mümkün de?ildir.

Tinnitus tedavisinde amaç; tinnitusu tamamen ortadan kald?rmak,bunun mümkün olmad??? durumlarda ise hastaya  daha az rahats?zl?k vermesini sa?lamakt?r. Hastalara kafein ve nikotin gibi stimulanlar?n  al?m?ndan ve gürültüden kaç?nmalar? ö?retilmelidir.

 

T?NN?TUS TEDAVU YÖNTEMLER?

1-Medikal tedavi

2-Cerrahi tedavi

3-Maskeleme

4-Elektroterapi

5-Psikolojik tedavi

6-Di?er yöntemler

 Shayne Corson Authentic Jersey

logo-grey

Adres İşitme Cihazları Merkezi, "Duyma ve anlamada sıkıntı çeken ve zorluk yaşayan insanların, yaşamlarını kolaylaştıran ve hayata tutunmalarına destek olan yüksek ve yararlılığı bilimsel olarak kanıtlanmış teknolojiden yararlanmaları için çaba harcıyor."

İletişim Bilgilerimiz

Kuruçeşme Mah.Altıparmak Cad.No:49/2
    Osmangazi / Bursa

+90 (224) 223 2030

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

www.bursaadresisitme.com